REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sztukateria.sklep.pl/
Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Adam Rychlik
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM
RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod adresem: ul. Okrężna 27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze
NIP: 9271006278, REGON: 970382281, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej).

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W
przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych
negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://sztukateria.sklep.pl/ prowadzony jest przez
Adama Rychlik, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WYTWÓRNIA
SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej
działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji
warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy
pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz
udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości
powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT.
10) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową http://sztukateria.sklep.pl/ .
11) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez
Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi,
za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
12) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna gzymsów i innych
towarów za pośrednictwem sieci Internet.
13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r
o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

II DEFINICJE
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów
Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://sztukateria.sklep.pl/
6) SPRZEDAWCA– Adam Rychlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WYTWÓRNIA
SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod adresem: ul. Okrężna
27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze NIP: 9271006278, REGON: 970382281, wpisaną do
CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7) USŁUGODAWCA - Adam Rychlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod
adresem: ul. Okrężna 27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze NIP: 9271006278, REGON:
970382281, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem
Sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax oferta zawarcia umowy
sprzedaży;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax oferta zawarcia umowy sprzedaży w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,korzystająca z usług świadczonych
przez Sprzedawcę;
12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta
zawarcia umowy sprzedaży;
13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i
zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów
sprzedaży;
15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie
internetowym ;
16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax;
17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
18) BIULETYN – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów
informacji handlowych własnych produktów sklepu;
19) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas
składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy
płatności;
20) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem
w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
21) DOKUMENT SPRZEDAŻY - Paragon będący potwierdzeniem umowy sprzedaży;
22) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od
umowy;
23) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie
obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania
nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
24) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis
najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu
zapoznanie się z jego właściwościami;
25) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego
ich zakupu;
26) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym
zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
27) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do
odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
28) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami
do korespondencji;
29) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty
lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu
Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku
wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
30) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu
teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych
technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym
oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia
znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania
danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
31) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny
umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez
konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
32) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;
33) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

III REJESTRACJA
1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji
znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące
dane:
a) Płeć
b) Imię
c) Nazwisko
d) Telefon
e) Adres E-mail
4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie
utworzone Konto Użytkownika.
5) Użytkownik na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma wygenerowane automatycznie hasło,
służące do pierwszego logowania na konto. Zalecanym jest dokonanie zmiany hasła niezwłocznie
po zalogowaniu oraz zachowanie należytej staranności w przedmiocie nie udostępniania hasła
innym podmiotom.
6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,
Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
rzeczywistością.
7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po
rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i
poinformowaniu o tym Sklepu.

IV ZAMÓWIENIA
1) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową http://sztukateria.sklep.pl/ oraz mailowo pod adresem:
rychlik@sztukateria.hg.pl. Dodatkowo można składać zamówienia telefonicznie w godzinach
pracy sklepu od 07:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 68 385 27 80, 606 687 029 lub poprzez fax: 68 385 27
88, lub listownie na adres: WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul.
Prusa 1, 66-100 Sulechów.
2) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
3) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT.
4) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
5) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Kupującego.
6) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie.
Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez
uprzedniej rejestracji.
7) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza
kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty
mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
8) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.
9) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty,
określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” i
postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu
się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do
realizacji przez Sprzedawcę umowy, tj. Płeć/Imię/Nazwisko/E-mail/Ulica/Numer/Kod
Pocztowy/Miasto/Kraj/Numer Telefonu.
10) Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres do wystawienia faktury,
oraz określa formę rachunku ( paragon lub Faktura VAT).
11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone
w ten sposób są potwierdzane mailowo lub telefonicznie. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się
wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
12) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać
zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
13) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
14) Wysyłka towaru następuje przeważnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
15) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru
przesyłki przez Kupującego.

V SPOSÓB PŁATNOŚCI
1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia
złożonego zamówienia
na konto: 73 1090 1580 0000 0000 5800 8424
WYTWÓRNIA SZTUKATERIA MONTAŻ
ADAM RYCHLIK
ul. Prusa 1
66-100 Sulechów
określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
b) za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym ul. Bolesława Prusa 1, 66-100 Sulechów
po uprzednim umówieniu telefonicznym: 68 385 27 80 lub 606 687 029 w godzinach
07:30-15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w
szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący
dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu
internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.

VI REALIZACJA DOSTAWY
1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2) Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od
wyboru sposobu dostawy.
3) Kupującego nie obciążają koszta dostawy w przypadku odbioru osobistego
4) . Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych
przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą
Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę
samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie
Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa
na Kupującym.
8) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę
przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po
złożeniu zamówienia.
9) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości
dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela
podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół.
Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu
odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie
transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości
w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na dane kontaktowe znajdujące się w Regulaminie.
10) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest
zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności
przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien
spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe
znajdujące się w Regulaminie.

VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA
1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i
kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji
otrzymanej od Sprzedawcy.
9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu
wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu
spoczywa na Konsumencie.
10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania
rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności
towaru z Umową.
14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W
przeciwnym razie uważa się, że Sprzedawca uznał oświadczenie lub żądanie Konsumenta za
uzasadnione.
15) Sprzedawca, w przypadku żądania Konsumenta określonego w pkt. 10 a lub b może wymienić
rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunąć, pod warunkiem, że nastąpi to niezwłocznie i
bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
16) Jeżeli jednak, rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie
uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie
przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
17) Konsument może, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany
rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie
rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub
wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez
Sprzedawcę, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej
od wad, rodzaj oraz znaczenie stwierdzonej wady jak również zwraca się uwagę na niedogodności,
na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia roszczenia.
18) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądania Konsumenta jeżeli doprowadzenie do
zgodności z Umową, rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo
w porównaniu z drugim, możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności rzeczy z Umową
wymaga nadmiernych kosztów.
19) W przypadku obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny
wynikającej z Umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
20) Sprzedawca jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w
rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
21) W sytuacji, gdy rzecz wadliwa została zamontowana, Konsument może żądać od Sprzedawcy
demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięcia
wady. W razie niewykonania ego obowiązku przez Sprzedawcę, Konsument jest upoważniony do
dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
22) Sprzedawca może odmówić demontażu oraz ponownego zamontowania jeżeli koszt tych
czynności przewyższa cenę rzeczy sprzedanej.
23) Konsument, w przypadku opisanym powyżej może żądać od Sprzedawcy demontażu i ponownego
zamontowania, jednakże jest zobowiązany ponieść część kosztów związanych z tym w wartości
przewyższającej cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedawcy zapłaty części kosztów
demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej.
24) W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w
rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego,
odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
25) Zgodnie z terminami wskazanymi w pkt 2, 3 oraz 4 niniejszego działu Regulaminu Konsument
może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od mowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej
rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady,
bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna
się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
26) W przypadku dochodzenia przed sądem, sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu
rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przewidzianych Ustawą, przysługujących
Konsumentowi z tego tytułu ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia
postępowania w tej sprawie. Odpowiednio zasady te stosuje się również do postępowania
mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi,
przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody
zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia prowadzonej mediacji.
27) Bieg terminu do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej
rozpoczyna się od dnia w którym Konsument dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Konsument
dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa podmiotu trzeciego – od dnia w
którym orzeczenie lub inna decyzja organu wydana w sporze z podmiotem trzecim stała się
prawomocna.
28) Jeżeli z powodu wady rzeczy sprzedanej Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy
albo obniżeniu ceny, może od żądać naprawienia szkody którą poniósł przez to, że zawarł Umowę
nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedawca
nie ponowi odpowiedzialności a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia Umowy,
kosztów odebrania, przewodu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych
nakładów w takim zakresie, w jakim odniósł z nich korzyści a nie otrzymał ich zwrotu od osoby
trzeciej oraz kosztów procesy.
29) Powyższe nie uchybia przepisom powszechnie obowiązującym o obowiązku naprawienia szkody
na zasadach ogólnych.
30) W przypadku zatajenia wady przez Sprzedawcę upływ terminu nie wyłącza uprawnień z tytułu
rękojmi.
31) Adresem reklamacyjnym jest: WYTWÓRNIA SZTUKATERIA MONTAŻ ADAM RYCHLIK,
ul. Prusa 1, 66-100 Sulechów.

VIII GWARANCJA
1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu internetowego nie są objęte gwarancją
Sprzedawcy . Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi.
2. Produkty sprzedawane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki
gwarancji są wówczas określone w karcie gwarancyjnej oraz podawane na żądanie.

IX ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROTY PRODUKTÓW
1) Konsument, na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, który zawarł umowę na
odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem
kosztów określonych w art. 33, 34 oraz 35 Ustawy o prawach konsumenta, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu przedmiotu umowy. Do
zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie
można wysłać drogą elektroniczną na adres: rychlik@sztukateria.hg.pl bądź też listownie na
adres:
WYTWÓRNIA SZTUKATERIA MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul. Prusa 1, 66-100 Sulechów
2) Oświadczenie może zostać złożone na formularzu który stanowi Załącznik do niniejszego
Regulaminu i które zostało wysłane do Konsumenta wraz z produktem, dostępnym również pod
adresem http://sztukateria.sklep.pl/ lub w innej formie, zgodnie z ustawą o prawach Konsumenta.
3) Wraz z oświadczeniem, o którym mowa w punkcie 1, Klienta prosi się również o przesłanie
informacji o aktualnym numerze konta, na który należy dokonać zwrotu należności.
4) Sprzedawca potwierdza Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu
od umowy jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy
Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy.
5) W razie odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
6) Konsument ma obowiązek zwrócić produkt lub produkty niezwłocznie, nie później niż 14 dni od
dnia, w którym odstąpił od Umowy.
7) Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz
koszt.
8) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu lub produktów będących
przedmiotem Umowy, następujące po korzystaniu z produktu lub produktów w sposób
wykraczający poza zwykły zarząd produktem, w celu stwierdzenia cech, funkcjonalności oraz
charakteru produktu.
9) Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o
odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez
niego płatności, w tym koszt dostarczenia produktu z zastrzeżeniem, że:
a) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób
zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;
b) w przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż
najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest
zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
c) Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia
charakteru, cech i funkcjonalności o czym mowa w pkt. 8 powyżej;
10) Konsument, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość na usługi rozpoczęte za
zgodą Konsumenta przed upływem terminu odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za
świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy.
11) Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne,
podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
12) Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku
materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu terminu prawa
odstąpienia od Umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył
potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta.
13) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili
otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
14) Konsumentowi, zgodnie z art. 39 Ustawy o prawach konsumenta nie przysługuje prawo do
odstąpienia od Umowy w przypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą
Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu
świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od Umowy
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
Sprzedawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze
względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój
charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po 30 dni i
których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne
niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo do odstąpienia od Umowy
przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej na drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres
świadczenia usługi;
m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od Umowy;

X ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
1) Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi
Elektroniczne:
a) założenie i prowadzenie Konta w Sklepie internetowym
b) umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni Formularz
c) biuletyn
2) Świadczenie Usług elektronicznych przez Usługodawcę jest bezpłatne.
3) Umowy o świadczenie Usług Elektronicznych polegających na prowadzeniu Konta w Sklepie
internetowym oraz świadczenia usługi biuletynu zawarte są na czas nieoznaczony.
4) Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia
poprzez odpowiedni Formularz zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą
złożenia zamówienia albo zaprzestania składania zamówienia przez Usługobiorcę.
5) Zalecane wymagania techniczne współpracy z systemem teleinformatycznym to: komputer z
dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Internet
Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w
wersji 4.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies albo Google Chrome w wersji 8
lub nowszej. Zalecana rozdzielczość monitora 1024x768 pikseli.
6) Usługobiorca jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z
prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności
intelektualnej osób trzecich. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze
bezprawnym. Zabronione jest korzystanie z Usług elektronicznych w sposób bezprawnie
zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego poprzez użycie określonego oprogramowania
lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie internetowym niezamówionej informacji
handlowej.
7) Usługobiorca może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej za
pośrednictwem Sklepu internetowego poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres poczty
elektronicznej: rychlik@sztukateria.hg.pl lub pisemnie na adres: WYTWÓRNIA
SZTUKATERIA MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul. Prusa 1, 66-100 Sulechów. Usługodawca
rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia złożenia
reklamacji.
8) Usługobiorca może wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o
świadczenie Usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres: rychlik@sztukateria.hg.pl lub pisemnie na adres: WYTWÓRNIA SZTUKATERIA
MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul. Prusa 1, 66-100 Sulechów
9) Usługodawca może wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie Usługi elektronicznej w
przypadku gdy Usługobiorca obiektywnie lub uporczywie narusza Regulamin, a w szczególności
gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do
zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po
upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu.
10) Na drodze porozumienia stron, Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać Umowę o
świadczenie Usługi drogą elektroniczną w każdym czasie.
11) Wypowiedzenie Umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez
Usługodawcę lub Usługobiorcę nie narusza praw lub świadczeń nabytych przez Strony w czasie
trwania Umowy.
12) Usługodawca udzieli odpowiedzi w sprawie Reklamacji na podany przez Usługobiorcę adres e mail
lub w inny, uzgodniony przez Strony sposób.

XI POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1) Zmiana treści niniejszego Regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu
Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem
ich wejścia w życie.
2) Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane
zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wprowadzenie zmian w
Regulaminie może usunąć swoje Konto.
3) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy
zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
4) Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w
rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze
względu na siedzibę Sklepu.
5) Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:
a) telefon: 68 385 27 80, 606 687 029 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach
07:30-15:30, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
b) fax: 68 385 27 88
c) e-mail: rychlik@sztukateria.hg.pl
d) pisemnie na adres: WYTWÓRNIA SZTUKATERIA MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul.
Prusa 1, 66-100 Sulechów
6) Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego.
7) Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub
zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
8) Nazwa Sklepu internetowego, adres pod którym jest dostępny: http://sztukateria.sklep.pl/ oraz
wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają
ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela Sklepu jest
zabronione.
9) Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 roku.