REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO http://sztukateria.sklep.pl/

Właścicielem , Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:
Adam Rychlik
prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM
RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod adresem: ul. Okrężna 27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze
NIP: 9271006278, REGON: 970382281, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej).
Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W
przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych
negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
I POSTANOWIENIA OGÓLNE
1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: http://sztukateria.sklep.pl/ prowadzony jest przez
Adama Rychlik, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą WYTWÓRNIA
SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK – szczegółowe informacje dotyczące prowadzonej
działalności przedstawione są powyżej.
2) Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny umowy zawieranej na
odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.
3) W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji
warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
4) Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy
pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz
udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości
powołania się na niego w razie potrzeby.
5) Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
6) Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks
dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem
http://isap.sejm.gov.pl/
7) Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i
prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
8) Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.
9) Ceny podane na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek
VAT.
10) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową http://sztukateria.sklep.pl/ .
11) Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez
Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi,
za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera
żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
12) Przedmiotem działalności Sklepu internetowego jest sprzedaż detaliczna gzymsów i innych
towarów za pośrednictwem sieci Internet.
13) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy
prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014r
o prawach konsumenta ( Dz. U. 2014 poz. 827) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).
14) Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na
mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień
niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
15) Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy
poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów,
korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.
II DEFINICJE
1) REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami; informujący o obowiązkach oraz
uprawnieniach dwóch Stron Umowy;
2) STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie
się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
3) UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku
jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów
Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
4) KANAŁY KOMUNIKACJI – określone formy składania zamówień na odległość;
5) SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: http://sztukateria.sklep.pl/
6) SPRZEDAWCA– Adam Rychlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą: WYTWÓRNIA
SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod adresem: ul. Okrężna
27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze NIP: 9271006278, REGON: 970382281, wpisaną do
CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
7) USŁUGODAWCA - Adam Rychlik prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą:
WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, z siedzibą w Sulechowie pod
adresem: ul. Okrężna 27 lok. 29, 66-100 Sulechów, o numerze NIP: 9271006278, REGON:
970382281, wpisaną do CEIDG( Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
8) KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem
Sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax oferta zawarcia umowy
sprzedaży;
9) KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego,
telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax oferta zawarcia umowy sprzedaży w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
10) KUPUJĄCY – Klient oraz Konsument łącznie;
11) USŁUGOBIORCA - osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,korzystająca z usług świadczonych
przez Sprzedawcę;
12) ZAMÓWIENIE – złożona przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego oferta
zawarcia umowy sprzedaży;
13) UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
14) KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i
zalogowaniu w Sklepie internetowym oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów
sprzedaży;
15) REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie
internetowym ;
16) UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za
pośrednictwem Sklepu internetowego, telefonicznie, mailowo, listownie, poprzez fax;
17) PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego;
18) BIULETYN – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do subskrybentów
informacji handlowych własnych produktów sklepu;
19) FORMA PŁATNOŚCI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas
składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń
prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy
płatności;
20) FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego
podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem
w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
21) DOKUMENT SPRZEDAŻY - Paragon będący potwierdzeniem umowy sprzedaży;
22) ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od
umowy;
23) KODEKS DOBRYCH PRAKTYK – zbiór zasad postępowania, przyjęty w powszechnie
obowiązującym prawie w postaci norm etycznych oraz zawodowych w celu przeciwdziałania
nieuczciwym praktykom rynkowym, który stosowany jest przez Sprzedawcę;
24) INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis
najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu
zapoznanie się z jego właściwościami;
25) KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego
ich zakupu;
26) MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym
zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
27) MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do
odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
28) ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy
wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami
do korespondencji;
29) PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty
lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu
Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku
wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
30) USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu
teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych
technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym
oraz umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia
znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez
przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą
urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania
danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci
telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne;
31) FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny
umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez
konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
32) SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie
umożliwiające transmisję;
33) WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;
III REJESTRACJA
1) Rejestracja w Sklepie internetowym jest dobrowolna i bezpłatna.
2) W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji
znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
3) Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać następujące
dane:
a) Płeć
b) Imię
c) Nazwisko
d) Telefon
e) Adres E-mail
4) Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie
utworzone Konto Użytkownika.
5) Użytkownik na wskazany przez siebie adres e-mail otrzyma wygenerowane automatycznie hasło,
służące do pierwszego logowania na konto. Zalecanym jest dokonanie zmiany hasła niezwłocznie
po zalogowaniu oraz zachowanie należytej staranności w przedmiocie nie udostępniania hasła
innym podmiotom.
6) W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie,
Użytkownik proszony jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z
rzeczywistością.
7) W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po
rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony do ich aktualizacji i
poinformowaniu o tym Sklepu.
IV ZAMÓWIENIA
1) Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez
stronę internetową http://sztukateria.sklep.pl/ oraz mailowo pod adresem:
rychlik@sztukateria.hg.pl. Dodatkowo można składać zamówienia telefonicznie w godzinach
pracy sklepu od 07:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku ( z wyłączeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) pod numerem 68 385 27 80, 606 687 029 lub poprzez fax: 68 385 27
88, lub listownie na adres: WYTWÓRNIA SZTUKATERII MONTAŻ ADAM RYCHLIK, ul.
Prusa 1, 66-100 Sulechów.
2) Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Polski.
3) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub Faktura VAT.
4) Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
5) Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez
Kupującego.
6) Rejestracja i założenie konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie.
Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego bez
uprzedniej rejestracji.
7) W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza
kupić. Dodanie produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty
mogą być dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
8) „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie
wartości zamówienia.
9) Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie produkty,
określić rodzaj wysyłki i formę płatności, a następnie wybrać opcję „zamawiam i płacę” i
postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu
się na swoje konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do
realizacji przez Sprzedawcę umowy, tj. Płeć/Imię/Nazwisko/E-mail/Ulica/Numer/Kod
Pocztowy/Miasto/Kraj/Numer Telefonu.
10) Kupujący składając zamówienie opcjonalnie może zaznaczyć inny adres do wystawienia faktury,
oraz określa formę rachunku ( paragon lub Faktura VAT).
11) Po złożeniu prawidłowego zamówienia, zamówienie uważa się za przyjęte. Zamówienia złożone
w ten sposób są potwierdzane mailowo lub telefonicznie. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się
wysłanie przez Sklep potwierdzenia złożenia zamówienia.
12) Kupujący może dokonać e-mailem lub telefonicznie zmiany w zamówieniu, lub wycofać
zamówienie w całości, jeżeli nie zostało ono wysłane.
13) Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego.
14) Wysyłka towaru następuje przeważnie w ciągu 5 dni roboczych od złożenia zamówienia.
15) Dniem wykonania Umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dzień odbioru
przesyłki przez Kupującego.
V SPOSÓB PŁATNOŚCI
1) Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
2) Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
a) przedpłata – płatność przelewem – po otrzymaniu pocztą elektroniczną potwierdzenia
złożonego zamówienia
na konto: 73 1090 1580 0000 0000 5800 8424
WYTWÓRNIA SZTUKATERIA MONTAŻ
ADAM RYCHLIK
ul. Prusa 1
66-100 Sulechów
określając Tytuł wpłaty i podając Nr zamówienia i nazwisko Zamawiającego
b) za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
c) płatność gotówką przy odbiorze osobistym ul. Bolesława Prusa 1, 66-100 Sulechów
po uprzednim umówieniu telefonicznym: 68 385 27 80 lub 606 687 029 w godzinach
07:30-15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo
wolnych od pracy.
3) Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów
dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówienia.
4) Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wysokości kosztów dostawy, w
szczególności w przypadku zmiany cenników usług świadczonych przez podmiot realizujący
dostawy. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.
5) Aktualne ceny oraz wysokości kosztów dostawy przedstawione są na podstronie Sklepu
internetowego oraz są widoczne na poziomie Koszyka.
VI REALIZACJA DOSTAWY
1) Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
2) Kupujący jest obciążony kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu, w zależności od
wyboru sposobu dostawy.
3) Kupującego nie obciążają koszta dostawy w przypadku odbioru osobistego
4) . Dostępne sposoby dostawy są widoczne na poziomie Koszyka.
5) Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że towar nie jest dostępny,
niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy, zawiadomi o tym
Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.
6) Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych
przez Klienta z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą
Klienta spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę
samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.
7) Kupujący ma możliwość wyboru innej formy dostawy ( przewoźnika) niż oferowane na Stronie
Sklepu internetowego. W takim przypadku jednak, ryzyko utraty, uszkodzenia oraz
odpowiedzialność za przesyłkę z chwilą wydania jej przez Sprzedawcę przewoźnikowi spoczywa
na Kupującym.
8) W przypadku sytuacji opisanej powyżej w pkt 7 informacja o odpowiedzialności za przesyłkę
przekazywana jest Kupującemu przez Sprzedawcę drogą e-mail na wskazany adres kontaktowy po
złożeniu zamówienia.
9) Zaleca się, aby Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, w miarę możliwości
dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela
podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół.
Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu
odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie
transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument skontaktował się w miarę możliwości
w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą na dane kontaktowe znajdujące się w Regulaminie.
10) Kupujący który nie jest Konsumentem w rozumieniu art.221 Kodeksu Cywilnego, jest
zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności
przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku
stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien
spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe
znajdujące się w Regulaminie.
VII REKLAMACJE – RĘKOJMIA
1) W przypadku umów zawieranych z Konsumentami w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i
kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne ( rękojmia).
2) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem
świadczenia sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy
Konsumentowi.
3) Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie wcześniej niż przed
upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży
jest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
4) W przypadku gdy określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do
użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedawca
odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
5) Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z Umową. W szczególności rzecz
sprzedana jest niezgodna z Umową jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w Umowie
oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
b) nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym
przedstawiając próbkę lub wzór;
c) nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu Umowy, a
Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
d) została Kupującemu wydana w stanie niezupełnym
6) Na równi z zapewnieniem Sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego
przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności
gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie rzeczy sprzedanej w swojej nazwy, znaku
towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent.
7) Sprzedawca jest zwolniony z odpowiedzialności określonej w pkt 5c wyłącznie w sytuacji gdy:
a) udowodni, że zapewnień tych nie znał lub oceniając rozsądnie nie mógł znać;
b) wykaże, że zapewnienia nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta;
c) treść zapewnień została sprostowana przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą
8) Rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i
uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą
Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji
otrzymanej od Sprzedawcy.
9) W przypadku Umowy z Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem
roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia
niebezpieczeństwa na Konsumenta. W sytuacji stwierdzenia wady po upływie roku od momentu
wydania rzeczy obowiązek wykazania, że wada istniała w produkcie w momencie zakupu
spoczywa na Konsumencie.
10) Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a) złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy;
c) żądać wymiany produktu na wolny od wad;
d) żądać usunięcia wady
11) Konsument, nie może odstąpić od Umowy jeżeli wada jest nieistotna.
12) Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy
dostarczyć rzecz wadliwą na Adres Reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób
jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernie utrudnione,
Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedawcę Konsument jest upoważniony do odesłania
rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedawcy.
13) Sprzedawca prosi, aby w celu ułatwienia procesu reklamacyjnego dołączyć opis niezgodności
towaru z Umową.
14) Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do zgłoszenia Konsumenta. W
przeciwnym razie uważa się, że Sprz